När krävs en OVK-besiktning?

Har du någonsin upplevt huvudvärk eller allergisymptom när du vistas inomhus? Då kan det vara dags att överväga ventilationen i din bostad eller arbetsplats. Att andas in dålig luft kan vara skadligt för din hälsa och välbefinnande. Om du misstänker att ventilationssystemet inte fungerar som det ska, är det viktigt att vidta åtgärder och se till att problemet utreds.

Sjuka hus och ohälsosamma inomhusmiljöer är inget ovanligt fenomen. Skolbarn och personal som mår dåligt och inte kan vistas inomhus är ett allvarligt problem. Ibland beror dessa problem på att byggnader är för täta eller att de är konstruerade med ohälsosamma material. Tyvärr finns det bostadsområden där omfattande renoveringar och ombyggnader har krävts på grund av slarvigt utförda byggprojekt. Om du har misstankar om problem i den miljö där du bor eller arbetar är det viktigt att agera snabbt och se till att problemet åtgärdas.

Redan innan en ny byggnad tas i bruk krävs en obligatorisk ventilationsbesiktning, även känd som OVK. Syftet med denna besiktning är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att luftkvaliteten är god. Bestämmelserna som reglerar OVK infördes redan 1991. Om du är nyfiken på att se äldre besiktningsprotokoll kan du be din kommun om att tillhandahålla dem. Egnahem såsom villor och parhus kontrolleras endast innan inflyttning. Om du dock misstänker att något är fel med ventilationen i din fastighet, har du alltid rätt att begära en extra besiktning när som helst. Vanligtvis upprepas OVK-besiktningar vart tredje år för skolor och vårdinrättningar, medan kontor och flerbostadshus kontrolleras vart sjätte år.

Använd certifierad kontrollant för bästa resultat

För att säkerställa att OVK-besiktningen är av hög kvalitet och att resultaten är jämförbara över tid är det av yttersta vikt att den utförs av en certifierad tekniker. Under den första besiktningen konstateras det att ventilationssystemet inte sprider föroreningar, att det fungerar enligt de angivna specifikationerna och att all nödvändig information om systemets skötsel är tillgänglig. Dessutom är det viktigt att alla tekniska detaljer uppfyller gällande föreskrifter och regler. Vid senare rutinkontroller granskas energikonsumtionen, och du kan få förslag på åtgärder för att förbättra systemets effektivitet. I bästa fall kan detta leda till lägre energikostnader för din bostadsrättsförening.

Självkontroll av ventilationssystemet

Du har även möjlighet att själv övervaka ventilationen i den miljö där du bor eller arbetar. Detta kan ge dig ett starkt argument när du diskuterar problemen med fastighetsägaren eller styrelsen i din bostadsrättsförening. För att bedöma ventilationens prestanda kan du använda dig av vissa riktlinjer. En viktig faktor är uteluftsflödet, som mäts i liter per sekund per kvadratmeter. Den lägsta accepterade nivån är 0,35 liter per sekund, och den kan sänkas till 0,10 liter per sekund när bostaden är obebodd för att spara energi. Uteluftsflödet visar hur mycket av den cirkulerande luften som kommer utifrån, och syftet är att upprätthålla en frisk inomhusmiljö genom att byta ut luften regelbundet. Det finns även synliga tecken på dålig ventilation, såsom mögel i badrummet eller kondens på insidan av fönstren. Om du upptäcker dessa problem är det dags att kontakta en besiktningsman för att utreda och åtgärda eventuella problem.

OVK-besiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa god luftkvalitet och hälsosamma inomhusmiljöer. Genom att använda certifierade tekniker och följa riktlinjer för självkontroll kan du bidra till att förbättra ventilationssystemets prestanda och minska energikostnaderna. Om du misstänker att det finns problem med ventilationen där du bor eller arbetar bör du inte tveka att agera och se till att problemet utreds och åtgärdas. Din hälsa och välbefinnande är av största vikt, och en fungerande ventilation spelar en avgörande roll i att upprätthålla en frisk inomhusmiljö.

Mer information och tips kan du hitta på webbsida: ventkontroll.nu